Fundusze Europejskie

Tytuł projektu:

Mobilny System Produkcji i Magazynowania Energii

 

Opis działań:

Przedmiotem projektu są badania przemysłowe oraz prace badawczo-rozwojowe nad opracowaniem mobilnego systemu produkcji i magazynowania energii – mobilnej kotłowni, która będzie wyposażona w palnik wielopaliwowy. Innowacyjny palnik wielopaliwowy będzie również jednym z elementów badań. Palnik wielopaliwowy zostanie opracowany z wykorzystaniem symulacji CFD i umożliwi spalanie różnego rodzaju paliw tak, aby spełnione zostały wymagania norm w zakresie emisji spalin. Obecnie stosowane na rynku palniki umożliwiają spalanie ściśle określonego rodzaju paliwa, a ze względu na różnice w warunkach spalania, sposobie podawania czy też rozpalania nie są one w stanie spalać innego rodzaju paliw niż tego, do którego są przystosowane. Opracowanie palnika wielopaliwowego pozwoli na stopniową wymianę kotłów zasypowych na kotły zautomatyzowane wyposażone w wielopaliwowy palnik na biopaliwo. Pozwoli również dostosować się do aktualnie obowiązujących i przyszłych norm i zakazów spalania niektórych paliw stałych bez konieczności wymiany urządzenia grzewczego. Zastosowanie palnika wielopaliwowego pozwoli stosować takie paliwo jakie jest dostępne i najbardziej odpowiednie.

 

Grupy docelowe:

Odbiorcami rezultatu projektu będą przedsiębiorstwa MŚP oraz osoby indywidualne, w tym mieszkańcy województwa lubelskiego oraz administrujący małymi osiedlami mieszkaniowymi i samodzielnymi blokami mieszkalnymi (np. poPGR-owskimi), małe spółdzielnie mieszkaniowe jak również wojsko.

 

Cel projektu:

Przeprowadzenie prac badawczo – rozwojowych, opracowanie nowego produktu i wdrożenie go do oferty Wnioskodawcy.

 

Planowane efekty:

Mobilny system produkcji i magazynowania energii – mobilna kotłownia, która będzie wyposażona w palnik wielopaliwowy będący również jednym z elementów badań.

 

Wartość projektu:

4 714 812,88 PLN

 

Wysokość wkładu Funduszy Europejskich:

2 772 846,89 PLN

 

Wartość dofinansowania:

1 999 539, 02 PLN.

 

#FunduszeUE

#FunduszeEuropejskie


 

Sfinansowano w ramach reakcji Unii na pandemię COVID-19

Tytuł projektu:

Produkcja energii odnawialnej w ZPH Krzaczek

Cel projektu:

Celem projektu jest podniesienie konkurencyjności przedsiębiorstwa poprzez inwestycję w odnawialne źródła energii oraz ochrona i poprawa stanu środowiska naturalnego.

Planowane efekty:

Doposażenie przedsiębiorstwa w infrastrukturę niezbędną do zwiększenia produkcji energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych (energia słońca).

Wartość projektu:

239 166, 91 PLN

Wkład Funduszy Europejskich:

106 944, 55 PLN

 


PROJEKTY UNIJNE REZALIZOWANE PRZEZ

ZAKŁAD PRODUKCYJNO HANDLOWY STANISŁAW  KRZACZEK

Informujemy, iż nasza firma otrzymała dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa I Przedsiębiorcza Polska Wschodnia, Działanie 1.2 Internacjonalizacja MŚP na realizację projektu pn. „Ekspansja na nowe rynki zagraniczne Niemiec, Szwecji oraz Ukrainy kotłów na pelet firmy Stanisław Krzaczek Zakład Produkcyjno-Handlowy”.

Projekt zakłada wdrożenie opracowanego Modelu Biznesowego Internacjonalizacji firmy ZPH Stanisław Krzaczek dotyczącego wprowadzenia na nowe rynki zagraniczne Niemiec, Szwecji oraz Ukrainy produktów z segmentu kotłów na pelet:

– kotły SKP BIO – flagowy kocioł na pelet

– kotły SKP BIO COMPACT – wysoki poziom ekologiczności i efektywności

– kotły SKP BIO MAX  – kocioł na pelet o zwiększonej sprawności i zakresie i oferowanych mocy oraz uniwersalnym wymienniku

Wartość projektu:                  830 703,00 PLN

Kwota dofinansowania:        706 097,54 PLN

Fotorelacje:

FOTORELACJA – SZTOKHOLM

FOTORELACJA – KIJÓW

FOTORELACJA – FRANKFURT


 

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego  – Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020

Oś priorytetowa 1 Badania i innowacje

Działanie 1.3 Infrastruktura badawczo- rozwojowa w przedsiębiorstwach

 

Tytuł Projektu: Centrum Badawczo – Rozwojowe Paliw Alternatywnych
Wartość Projektu: 2 841 741,61 PLN
Wartość dofinansowania: 1 353 468,76 PLN

  

Cel Projektu: Celem projektu jest wzrost konkurencyjności firmy na rynku międzynarodowym poprzez rozszerzenie działalności firmy, budowę laboratorium oraz prowadzenie prac B+R na rzecz innych podmiotów, w tym: działających w branży kotlarskiej, zajmujących się składowaniem i przetwarzaniem odpadów, produkcją paliw RDF

 

Planowane Efekty:

Wyposażenie przedsiębiorstwa w infrastrukturę niezbędną do

prowadzenia prac B+R zgodnych z przyjętą Strategią rozwoju w zakresie prowadzenia prac badawczo – rozwojowych

 


 

PROJEKTY UNIJNE REZALIZOWANE PRZEZ

ZAKŁAD PRODUKCYJNO HANDLOWY STANISŁAW  KRZACZEK

 

Informujemy, iż nasza firma otrzymała dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa I Przedsiębiorcza Polska Wschodnia, Działanie 1.2 Internacjonalizacja MŚP na realizację projektu pn. „Ekspansja na nowe rynki zagraniczne Niemiec, Szwecji oraz Ukrainy kotłów na pelet firmy Stanisław Krzaczek Zakład Produkcyjno-Handlowy”.

Projekt zakłada wdrożenie opracowanego Modelu Biznesowego Internacjonalizacji firmy ZPH Stanisław Krzaczek dotyczącego wprowadzenia na nowe rynki zagraniczne Niemiec, Szwecji oraz Ukrainy produktów z segmentu kotłów na pelet:

– kotły SKP BIO – flagowy kocioł na pelet

– kotły SKP BIO COMPACT – wysoki poziom ekologiczności i efektywności

– kotły SKP BIO MAX  – kocioł na pelet o zwiększonej sprawności i zakresie i oferowanych mocy oraz uniwersalnym wymienniku

 

Wartość projektu:                  830 703,00 PLN

Kwota dofinansowania:        706 097,54 PLN


Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego  – Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020

Oś priorytetowa 1 Badania i innowacje

Działanie 1.3 Infrastruktura badawczo- rozwojowa w przedsiębiorstwach

 

Tytuł Projektu: Centrum Badawczo – Rozwojowe Paliw Alternatywnych
Wartość Projektu: 2 841 741,61 PLN
Wartość dofinansowania: 1 353 468,76 PLN

 

  

Cel Projektu: Celem projektu jest wzrost konkurencyjności firmy na rynku międzynarodowym poprzez rozszerzenie działalności firmy, budowę laboratorium oraz prowadzenie prac B+R na rzecz innych podmiotów, w tym: działających w branży kotlarskiej, zajmujących się składowaniem i przetwarzaniem odpadów, produkcją paliw RDF
Planowane Efekty:

Wyposażenie przedsiębiorstwa w infrastrukturę niezbędną do

prowadzenia prac B+R zgodnych z przyjętą Strategią rozwoju w zakresie prowadzenia prac badawczo – rozwojowych

 

 


Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Program Operacyjny Polska Wschodnia 2014-2020

Oś priorytetowa I Przedsiębiorcza Polska Wschodnia

Działanie 1.3.1 Wdrażanie innowacji przez MŚP

 

Tytuł Projektu: Wdrożenie wyników B+R poprzez uruchomienie produkcji innowacyjnych kotłów wodnych typu SKP BIO
Wartość Projektu: 4 200 000,00 PLN
Wartość dofinansowania: 3 355 500,00 PLN

 

Cel Projektu: Wdrożenie przeprowadzonych przez Wnioskodawcę we własnym zakresie prac B+R poprzez uruchomienie produkcji kotłów wodnych typu SKP BIO z automatycznym podajnikiem paliwa o nominalnej mocy cieplnej od 16 kW do 50 kW opalanych pelletem
Planowane Efekty:

Efektem realizacji projektu będą innowacyjne produkty – kotły do spalania paliwa stałego w postaci pelletu w sposób zapewniający spełnienie wymagań w zakresie emisji spalin określonych przez piątą klasę wg normy EN-PN 303-5/2012., w których zastosowano niedostępne na rynku europejskim rozwiązania:

• Budowa wymiennika ciepła opartego na płomieniówkach pozwalająca na znaczne oszczędności na paliwie dzięki uzyskaniu bardzo dużej powierzchni wymiany ciepła nie spotykanej na rynku europejskim. Odzwierciedlają to wyniki badań sprawności kotłów potwierdzone przez niezależne laboratorium. Zgodnie z nimi CAŁA LINIA kotłów SKP BIO charakteryzuje się najwyższą – 5 klasą sprawności (minimalne straty ciepła i maksymalna wydajność kotła = oszczędność paliwa) zgodnie z normą PN-EN 303-5; 2012;

•Zabezpieczenia przed poparzeniem użytkowników spowodowane przez płomień wydobywający się z palnika poprzez zastosowanie dodatkowego zabezpieczenia w postaci zamka elektromagnetycznego w zewnętrznych drzwiach – obudowie. Element bimetalowy umieszczony w pobliżu palnika pozwala na otwarcie zamka dopiero kiedy elementy palnika wystudzą się. Jest to rozwiązanie w pełni pionierskie w tego typu kotłach.

•Możliwość awaryjnego wykorzystania rusztu zastępczego w przypadku awarii zasilania. Co prawda wielu producentów stosuje to rozwiązanie w swoich urządzeniach, lecz nie są to urządzenia spełniające normy emisji spalin dla 5 klasy emisji. Rozwiązanie to umożliwia bardzo szybkie i łatwe przystosowanie kotła do ogrzewania pomieszczeń bez automatyki i potrzeby podłączenia do sieci elektrycznej.

 


Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014-2020

Działanie 2.3 Proinnowacyjne usługi dla przedsiębiorstw

Poddziałanie 2.3.1 Proinnowacyjne usługi IOB dla MŚP

 

?Proinnowacyjne usługi doradcze dla firmy STANISŁAW KRZACZEK ZAKŁAD PRODUKCYJNO HANDLOWY w zakresie implementacji innowacji technologicznej ? procesowej wspierającej procesy produkcyjne”

 

Cel projektu:  zwiększenie konkurencyjności przedsiębiorstwa Stanisław Krzaczek Zakład Produkcyjno Handlowy, poprzez wsparcie proinnowacyjne we wdrożeniu innowacji technologicznej ? procesowej wspierającej procesy produkcyjne.

Umowa o dofinansowanie nr  POIR.02.03.01-06-0008/16

Całkowita wartość projektu  wynosi  449 442,00 PLN

Wkład Funduszy Europejskich wynosi  255 780,00 PLN

Katalog 2024

pobierz PDF

Cennik 2024

pobierz PDF

Fundusze Europejskie

Unia Europejska

Dystrybutorzy

Nagrody i wyróżnienia

Kotły mocne w ogrzewaniu