Wyniki zapytań ofertowych

Wynik zapytania 07/04/2019/1.2POPW


Informujemy, iż w wyniku weryfikacji ofert otrzymanych do dnia 15.01.2019 r., w odpowiedzi na zapytanie ofertowe nr 06/01/2019/1.2 POPW z dnia 07.01.2019 r. zakup kompleksowych usług opracowania strategii komunikacji na rynkach zagranicznych, projektowanie materiałów reklamowych i promocyjnych, opracowanie autorskiego rollupu z logotypem firmy i zaprojektowanie filmów, animacji oraz strony www i nowego modułu B2B oraz wytworzenie materiałów informacyjno-handlowych, nowej strony www oraz animacji promocyjnych w celu wdrożenia nowego Modelu Biznesowego Internacjonalizacji firmy ZPH Stanisław Krzaczek na nowe rynki zagraniczne Niemiec, Szwecji oraz Ukrainy, wybrana została oferta złożona przez Wykonawcę MANHATTAN Poland Sp. z o.o., ul. Bukowińska 22B, 02-703 Warszawa.

Uzasadnienie wyboru:

Wybrany Wykonawca nie podlega wykluczeniu, jego oferta nie podlega odrzuceniu, Wykonawca spełnił wszystkie kryteria i warunki udziału zawarte w zapytaniu ofertowym nr 06/01/2019/1.2POPW, tj. nie występują powiązania osobowe lub kapitałowe, podmiot nie jest w stanie likwidacji, przedstawił komplet wymaganych dokumentów.

Na dzień wyboru  oferta była ważna.

Wybór najkorzystniejszej oferty nastąpił w oparciu o kryteria: cena 80%., termin realizacji 20%.

Oferta firmy MANHATTAN Poland Sp. z o.o. zdobyła 100 punktów.


Informujemy, iż w wyniku weryfikacji ofert otrzymanych w odpowiedzi na zapytanie ofertowe nr 05/12/2018/1.2 POPW z dnia 22.12.2018 r. kompleksowa usługa organizacji udziału w 3 targach branżowych w celu wdrożenia nowego Modelu Biznesowego Internacjonalizacji firmy ZPH Stanisław Krzaczek na nowe rynki zagraniczne Niemiec, Szwecji oraz Ukrainy, wybrana została oferta złożona przez Wykonawcę MANHATTAN Poland Sp. z o.o., ul. Bukowińska 22B, 02-703 Warszawa.

Uzasadnienie:
Do dnia 31.12.2018r. wpłynęła 1 oferta, która spełniała kryteria i warunki udziału określone w zapytaniu  ofertowym, podmiot nie jest w stanie likwidacji, oraz przedstawiły komplety dokumentów wymaganych w zapytaniu ofertowym.
Na dzień wyboru oferta była ważna.
Wybór najkorzystniejszej oferty nastąpił w oparciu o kryteria: cena 100%
Oferta firmy MANHATTAN Poland Sp. z o.o. zdobyła 100 punktów.


Szanowni Państwo,

 Informujemy, iż w wyniku weryfikacji ofert otrzymanych w odpowiedzi na zapytanie ofertowe nr 01/07/2018/1.2 POPW z dnia 16.07.2018 r. dot. Przygotowania Modelu Biznesowego Internacjonalizacji dla działania 1.2 „Internacjonalizacja MŚP” Programu Operacyjnego Polska Wschodnia, wybrana została oferta złożona przez  Wykonawcę  firmę PwC Polska Sp. z o.o.

Uzasadnienie: Do dnia 26.07.2018r. wpłynęła 1 oferta. Oferta Wykonawcy spełnia wszystkie warunki dopuszczające udział w postępowaniu, do oferty Wykonawca dołączył wszelkie niezbędne załączniki oraz zaoferował rynkową cenę i wymagany termin realizacji wykonania usługi.


 
18.03.2016r.

Szanowni Państwo,

Informujemy, iż w wyniku weryfikacji ofert otrzymanych w odpowiedzi na zapytanie ofertowe z dnia 10.03.2016 r. dot. przeprowadzenia proinnowacyjnych usług doradczych w zakresie wdrożenia innowacji
w przedsiębiorstwie Zamawiającego, w rozumieniu Rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznające niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu wyłoniono Wykonawcę ? firmę Netrix Group Sp. z o.o.

 

Uzasadnienie: Wyłoniony Wykonawca spełnił wszystkie warunki dopuszczające udział w postępowaniu, do oferty dołączył wszystkie niezbędne załączniki oraz zaoferował najniższą cenę za wykonanie usługi.

Katalog 2024

pobierz PDF

Cennik 2024

pobierz PDF

Fundusze Europejskie

Unia Europejska

Dystrybutorzy

Nagrody i wyróżnienia

Kotły mocne w ogrzewaniu