Zapytania ofertowe 

ZAPYTANIE OFERTOWE 08/04/2019/1.2POPW

ZAPYTANIE OFERTOWE 07/04/2019/1.2POPW

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 01/07/2018/1.2POPW

Szanowni Państwo,

 Informujemy, iż w wyniku weryfikacji ofert otrzymanych w odpowiedzi na zapytanie ofertowe nr 01/07/2018/1.2 POPW z dnia 16.07.2018 r. dot. Przygotowania Modelu Biznesowego Internacjonalizacji dla działania 1.2 „Internacjonalizacja MŚP” Programu Operacyjnego Polska Wschodnia, wybrana została oferta złożona przez  Wykonawcę  firmę PwC Polska Sp. z o.o.

Uzasadnienie: Do dnia 26.07.2018r. wpłynęła 1 oferta. Oferta Wykonawcy spełnia wszystkie warunki dopuszczające udział w postępowaniu, do oferty Wykonawca dołączył wszelkie niezbędne załączniki oraz zaoferował rynkową cenę i wymagany termin realizacji wykonania usługi.

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 05/12/2018/1.2POPW

Szanowni Państwo,

Zakład Produkcyjno-Handlowy Stanisław Krzaczek z siedzibą Klikawa, ul. Leśna 5, 24-100 Puławy otrzymała pozytywną rekomendację PARP odnośnie przyznania dofinansowania w ramach działania 1.2 Internacjonalizacja MS Program Operacyjny Polska Wschodnia 2014-2020 i podpisał umowa o dofinansowanie projektu, nr umowy POPW.01.02.00-06-0011/18-00.
W ramach dotacji będziemy wdrażać nowy Modelu Biznesowego Internacjonalizacji firmy ZPH Stanisław Krzaczek na nowe rynki zagraniczne Niemiec, Szwecji oraz Ukrainy.

W związku z czym przystępujemy do procedury konkurencyjnego wyboru ofert.
Chcieliśmy więc Państwo poprosić o zapoznanie się z załączonym zapytaniem ofertowym, podanie cen poszczególnych pozycji – zgodnie z zał. 1 – formularz ofertowy oraz o wypełnienie Załącznika nr 2 Oświadczenia.
Informujemy, iż zapytanie ofertowe zostało także umieszczone na stronie https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/

Informujemy, iż w wyniku weryfikacji ofert otrzymanych w odpowiedzi na zapytanie ofertowe nr 05/12/2018/1.2 POPW z dnia 22.12.2018 r. kompleksowa usługa organizacji udziału w 3 targach branżowych w celu wdrożenia nowego Modelu Biznesowego Internacjonalizacji firmy ZPH Stanisław Krzaczek na nowe rynki zagraniczne Niemiec, Szwecji oraz Ukrainy, wybrana została oferta złożona przez Wykonawcę MANHATTAN Poland Sp. z o.o., ul. Bukowińska 22B, 02-703 Warszawa.

Uzasadnienie: 
Do dnia 31.12.2018r. wpłynęła 1 oferta, która spełniała kryteria i warunki udziału określone w zapytaniu  ofertowym, podmiot nie jest w stanie likwidacji, oraz przedstawiły komplety dokumentów wymaganych w zapytaniu ofertowym. 
Na dzień wyboru oferta była ważna. 
Wybór najkorzystniejszej oferty nastąpił w oparciu o kryteria: cena 100% 
Oferta firmy MANHATTAN Poland Sp. z o.o. zdobyła 100 punktów.

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 06/01/2019/1.2POPW

Zakład Produkcyjno-Handlowy Stanisław Krzaczek z siedzibą Klikawa, ul. Leśna 5, 24-100 Puławy otrzymała pozytywną rekomendację PARP odnośnie przyznania dofinansowania w ramach działania 1.2 Internacjonalizacja MS Program Operacyjny Polska Wschodnia 2014-2020 i podpisał umowa o dofinansowanie projektu, nr umowy POPW.01.02.00-06-0011/18-00.

W ramach dotacji będziemy wdrażać nowy Modelu Biznesowego Internacjonalizacji firmy ZPH Stanisław Krzaczek na nowe rynki zagraniczne Niemiec, Szwecji oraz Ukrainy.

W związku z czym przystępujemy do procedury konkurencyjnego wyboru ofert. 

Chcieliśmy więc Państwo poprosić o zapoznanie się z załączonym zapytaniem ofertowym, podanie cen poszczególnych pozycji  – zgodnie z zał. 1 – formularz ofertowy oraz o wypełnienie Załącznika nr 2 Oświadczenia.

Informujemy, iż zapytanie ofertowe zostało także umieszczone na stronie https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/

 

Informujemy, iż w wyniku weryfikacji ofert otrzymanych do dnia 15.01.2019 r., w odpowiedzi na zapytanie ofertowe nr 06/01/2019/1.2 POPW z dnia 07.01.2019 r. zakup kompleksowych usług opracowania strategii komunikacji na rynkach zagranicznych, projektowanie materiałów reklamowych i promocyjnych, opracowanie autorskiego rollupu z logotypem firmy i zaprojektowanie filmów, animacji oraz strony www i nowego modułu B2B oraz wytworzenie materiałów informacyjno-handlowych, nowej strony www oraz animacji promocyjnych w celu wdrożenia nowego Modelu Biznesowego Internacjonalizacji firmy ZPH Stanisław Krzaczek na nowe rynki zagraniczne Niemiec, Szwecji oraz Ukrainy, wybrana została oferta złożona przez Wykonawcę MANHATTAN Poland Sp. z o.o., ul. Bukowińska 22B02-703 Warszawa.

Uzasadnienie wyboru:

Wybrany Wykonawca nie podlega wykluczeniu, jego oferta nie podlega odrzuceniu, Wykonawca spełnił wszystkie kryteria i warunki udziału zawarte w zapytaniu ofertowym nr 06/01/2019/1.2POPW, tj. nie występują powiązania osobowe lub kapitałowe, podmiot nie jest w stanie likwidacji, przedstawił komplet wymaganych dokumentów.

Na dzień wyboru  oferta była ważna.

Wybór najkorzystniejszej oferty nastąpił w oparciu o kryteria: cena 80%., termin realizacji 20%.

Oferta firmy MANHATTAN Poland Sp. z o.o. zdobyła 100 punktów.

Katalog 2024

pobierz PDF

Cennik 2024

pobierz PDF

Fundusze Europejskie

Unia Europejska

Dystrybutorzy

Nagrody i wyróżnienia

Kotły mocne w ogrzewaniu