Klauzula informacyjna RODO

Klauzula informacyjna 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz.Urz.UE.L Nr 119, str. 1) – dalej określanego jako „Rozporządzenie”, „RODO” lub „Rozporządzenie RODO” informujemy, iż:

 

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Stanisław Krzaczek prowadzący działalność gospodarczą pod firmą ZPH Stanisław Krzaczek ul. Leśna 5; 24-100 Klikawa.
 2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane dla celów związanych z wizytą w biurze/siedzibie/lokalizacji, a także w celu zapewnienie bezpieczeństwa pracownikom i innym osobom oraz mieniu pracowników, innych osób.
 3. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne dla realizacji wskazanego w ust. 2 celu. Przetwarzanie Pana/Pani danych osobowych jest dokonywane na podstawie art. 6 ust 1 pkt. a, f RODO tj. na podstawie zgody, a także dla celów obrony własnych interesów np. w celu dochodzenia roszczeń przez Administratora.
 4. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane:
 • w zakresie wizerunku w związku ze stosowanym monitoringiem – przez okres 30 dni.
  W przypadku konieczności zabezpieczenia materiału z monitoringu, na podstawie przepisów prawa, dla celów związanych z prowadzonymi postępowaniami (karnymi, cywilnymi, administracyjnymi) czas ten może ulec wydłużeniu do czasu ich przekazania odpowiednim organom lub do czasu zakończenia toczącego się postępowania.
 1. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia ich przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Z tych praw może Pan/Pani skorzystać składając wniosek w punkcie sprzedaży lub wysyłając pocztą na adres administratora. Zakres każdego z tych praw oraz sytuacje, kiedy można z nich skorzystać, wynikają z przepisów prawa. To z którego uprawnienia może Pan/Pani skorzystać zależy np. od podstawy prawnej wykorzystywania przez administratora Pana/Pani danych osobowych.
 2. Podane przez Panią/Pana dane osobowe będą również udostępniane takim odbiorcom jak podmioty świadczące usługi ochroniarskie, usługi hostingowe, usługi serwisowe, organom publicznym na podstawie przepisów prawa dla celów związanych z prowadzonym postępowaniami (karnymi, cywilnymi, administracyjnymi);
 3. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy ;
 4. Posiada Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego Ochrony Danych Osobowych gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.;
 5. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania.

Katalog 2024

pobierz PDF

Cennik 2024

pobierz PDF

Fundusze Europejskie

Unia Europejska

Dystrybutorzy

Nagrody i wyróżnienia

Kotły mocne w ogrzewaniu