Informacja dotycząca przekształcenia dotychczasowej jednoosobowej działalności gospodarczej w sp. z o.o. pod firmą : ZPH Krzaczek Sp. z o.o.

Uprzejmie informuję, iż z dniem 4 stycznia 2020r., w KRS pod nr 0000876771 została zarejestrowana spółka z o.o. pod nazwą : ZPH Krzaczek Sp. z o.o. , ul. Leśna 5, Klikawa ,   24-100 Puławy.

Informuję, że ww. spółka powstała poprzez przekształcenie dotychczasowej działalności Stanisław Krzaczek Zakład Produkcyjno Handlowy w ZPH Krzaczek sp. z o.o. na podstawie art. 551 § 5 k.s.h. w zw. z art. 5842 k.s.h.. Spółka przekształcona pozostaje podmiotem wszelkich praw i obowiązków przysługujących przekształcanemu przedsiębiorcy. Wskutek przekształcenia zmianie uległa forma prawna przedsiębiorstwa oraz numery NIP i REGON. Spółka ZPH Krzaczek Sp. z o.o. została wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000876771.

Zmiana formy prawnej nie ma wpływu na kontynuację działalności gospodarczej. Zgodnie z art. 584 1 kodeksu spółek handlowych ZPH Krzaczek spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą Klikawie jest prawnym następcą przedsiębiorcy przekształcanego (sukcesja generalna). Spółkę reprezentuje Zarząd, w skład którego wchodzi Stanisław Krzaczek jako Prezes Zarządu i jest uprawiony do jednoosobowej reprezentacji ZPH Krzaczek Sp. z o.o.

Przekształcenie formy prawnej spółki nie ma wpływu na ważność dotychczas zawartych umów. Załącznikiem do niniejszego pisma jest wydruk z Krajowego Rejestru Sądowego obrazujący i potwierdzający dokonanie przekształcenia. Prosimy o odnotowanie opisanej wyżej zmiany w Państwa rejestrach i ewidencjach. Inne dane spółki tj. adres siedziby, numery kont bankowych pozostają bez zmian.

W związku z powyższym uprzejmie prosimy o wystawianie wszelkich dokumentów księgowych oraz kierowanie wszelkiej korespondencji z uwzględnieniem następujących

danych spółki: 

ZPH Krzaczek Sp. z o.o.

Leśna 5, Klikawa
24-100 Puławy
NIP: 7162831427
REGON: 387853441

Poprzedni

Następny